“spa”16 个熊掌号排名
  关键词指数 4,783

  百度搜索

  排名 熊掌号 总词数 PC词数 预计来路 关联网站  
  3 百度百科 3,360,164 2,099,514 7,090,050~10,887,835 IP 2个关联网站 数据分析
  6 53加盟网 10,785 5,551 8,015~14,003 IP 2个关联网站 数据分析
  10 大众点评网 252,527 198,206 153,214~302,433 IP 2个关联网站 数据分析
  11 前景加盟网 11,953 6,793 32,755~46,812 IP 2个关联网站 数据分析
  14 时光存记忆 60 30 54~89 IP 1个关联网站 数据分析
  15 百度文库 4,571,592 2,809,323 3,847,100~6,760,172 IP 2个关联网站 数据分析
  17 百度知道 10,396,302 5,734,377 9,818,828~12,447,363 IP 1个关联网站 数据分析
  18 搜狐网 3,650,609 2,014,137 3,009,180~5,480,928 IP 21个关联网站 数据分析
  24 天堂图片网 42,688 21,581 75,978~141,743 IP 2个关联网站 数据分析
  25 百度百科 3,360,164 2,099,514 7,090,050~10,887,835 IP 2个关联网站 数据分析
  26 百度百科 3,360,164 2,099,514 7,090,050~10,887,835 IP 2个关联网站 数据分析
  27 百度文库 4,571,592 2,809,323 3,847,100~6,760,172 IP 2个关联网站 数据分析
  31 CSDN技术社区 406,425 247,222 396,859~736,420 IP 8个关联网站 数据分析
  35 保家装修网 4,880 2,450 3,446~5,471 IP 94个关联网站 数据分析
  36 妈妈网孕育 242,063 131,689 220,183~409,078 IP 2个关联网站 数据分析
  42 大众点评网 252,527 198,206 153,214~302,433 IP 2个关联网站 数据分析